Головна PHP Об'єктно-орієнтовне програмування і PHP 5
Об'єктно-орієнтовне програмування і PHP 5

Як відомо в програмуванні в середовищі PHP в основному використовуються такі парадигми програмування як процедурне і об'єктно-орієнтовне програмування.

Розглянемо ці парадигми детальніше:


Процедурне програмування.
Робота цієї концепції заснована на виклику так званих процедур (методи, функції, ...). Кожна процедура містить певну логіку для виконання тих чи інших операцій і може бути викликана з будь-якого місця програми.

 

 

Об'єктно-орієнтовне програмування (ООП)
В даній парадигмі основою є певний об'єкт чи сукупність об'єктів, їхні властивості, методи і події. Власне з появою ООП і з'явилися такі терміни як клас, наслідування, поліморфізм, інкапсуляція.

Якщо розглядати поняття об'єкту концептуально, то об'єкт є лише екземпляром певного класу об'єктів.

Об'єкти представляють собою часткову інформацію про певну сутність, а власне певну модель, що адекватна завданню що треба вирішити. Цей варіант представлення називається абстракція даних. При такому представленні з об'єктом працювати набагато простіше, ніж з низькорівневим представленнями з описом всіх можливих властивостей і методів.

Кожен об'єкт має свій певний тип (клас), що об'єднає в собі наступні елементи:
Властивості – певні параметри і характеристики об'єкту
Методи – дії, що можна виконувати над даним об'єктом, чи які може виконувати він сам
Події – повідомлення що виникають при зміні стану об'єкта

ООП функціонує за наступними принципами:
Наслідування – це можливість породжувати один клас від іншого, при чому всі методи і властивості батьківського класу передаються дочірньому, дочірній клас в свою чергу може набувати нових методів і властивостей, яких не було в батьківському і також передавати їх в похідні від себе класи.
Поліморфізм – це можливість дочірнього класу змінювати реалізацію тих чи інших дій батьківського класу.
Інкапсуляція – це властивість об'єкта мати спеціальний інтерфейс (певний метод), через який і здійснюється взаємодія зовнішнього середовища з внутрішніми методами класу. При чому зовнішнє середовище може і не підозрювати про структуру і логіку внутрішніх методів.

Якщо розглядати практичне застосування парадигм програмування стосовно PHP, то в попередніх до PHP 5 версіях використовується в основному процедурне програмування, так як об'єктна схема там вимальована достатньо умовно (тільки для виділення окремих сутностей, їх методів і властивостей в певні класи). Вже в 5-й версії PHP механізм взаємодії з об'єктами зазнав еволюційних змін.

Вказівники (ссилки) і клонування
Одною з базових змін є передача об'єкту як параметр функції по вказівнику а не по значенню, тобто всі функції, яким параметром передався об'єкт, працюють з одним і тим самим об'єктом, а не з його копіями. Це дозволяє уникати появи дублікатів об'єктів. Похідною від цього нововведення є вища продуктивність при обробці сценаріїв де активно використовуються об'єкти.

Для створення копії об'єкта в PHP 5 використовується спеціальний метод __clone().
До цього методу неможна звернутись безпосередньо. Для безпосереднього використання використовується ключове слово clone.

Розглянемо приклад використання цього методу в PHP 5:

class SomeClass{
var $name;
}

// створюємо клас someObj1 і присвоюємо властивісті "name" значення "Object 1"
$someObj1 = new SomeClass;
$someObj1->name = 'Object 1';

// копіюємо клас someObj1 в someObj2
$someObj2 = clone $someObj1;

echo $someObj1->name; // Виводить "Object 1"
echo $someObj2->name; // Виводить "Object 1"

// присвоюємо властивісті класу someObj2 "name" значення "Object 2"
$someObj2->name = 'Object 2';

echo $someObj1->name; // Виводить "Object 1"
echo $someObj2->name; // Виводить "Object 2"

 

В PHP 4 для копіювання об'єкту замість $someObj2 = clone $someObj1 треба було б використати $someObj2 = $someObj1.

На перший погляд все зручніше виглядало в PHP 4, але не будемо поспішати з висновками. Метод __clone() не обов'язково описувати (перезавантажувати) в класі. Але якщо ми це зробимо, то зможемо наперед задати поведінку об'єкта під час його клонування.

Приклад:

class SomeClass{
var $name;

 

// перезавантаження методу __clone()
function __clone() {
$this->name = 'Copy';
}
}

// створюємо клас someObj1 і присвоюємо властивісті "name" значення "Original"
$someObj1 = new SomeClass;
$someObj1->name = 'Original';

// створюємо клас someObj2
// автоматично властивості "name" присвоюється значення "Copy"
$someObj2 = clone $someObj1;

echo $someObj1->name; // Виводить "Original"
echo $someObj2->name; // Виводить "Copy"


Області видимості методів і властивостей класів
В PHP 5 введені специфікатори доступу до методів і властивостей класів:
public – доступний без обмежень
protected – тільки в середині класу, в якому вони оголошені і похідних від нього класах
private – тільки в середині класу, в якому вони оголошені

По замовчуванню виставляється тип доступу public.

Розглянемо приклад з методами і властивостями різних типів доступності.

// оголошуємо основний клас
class SomeClass{
private $privateName = 'Private Name';
protected $protectedName = 'Protected Name';
public $publicName = 'Public Name';

 

private function PrivateFunction() {
echo 'PrivateFunction()';
}

protected function ProtectedFunction() {
echo 'ProtectedFunction()';
}

public function PublicFunction() {
echo 'PublicFunction()';
}

public function GetPrivate() {
echo $this->privateName;
}

public function GetProtected() {
echo $this->protectedName;
}

public function GetPublic() {
echo $this->publicName;
}
}

// оголошуємо похідний клас від SomeClass
class SomeClass1 extends SomeClass {
public function GetPrivateFromParent() {
echo $this->privateName;
}
}

$someObj1 = new SomeClass;
$someObj2 = new SomeClass1;

// Доступ до private методів і властивостей
echo $someObj1->privateName; // Виводить помилку
echo $someObj2->privateName; // Виводить помилку
$someObj1->PrivateFunction(); // Виводить помилку
$someObj2->PrivateFunction(); // Виводить помилку
$someObj1->GetPrivate(); // Виводится 'Private Name'
$someObj2->GetPrivate(); // Виводится 'Private Name'*/
$someObj2->GetPrivateFromParent(); // Нічого не виводиться

// Доступ до protected методів і властивостей
echo $someObj1->protectedName; // Виводить помилку
echo $someObj2->protectedName; // Виводить помилку
$someObj1->ProtectedFunction(); // Виводить помилку
$someObj2->ProtectedFunction(); // Виводить помилку
$someObj1->GetProtected(); // Виводится 'Protected Name'
$someObj2->GetProtected(); // Виводится 'Protected Name'

// Доступ до public методів і властивостей
echo $someObj1->publicName; // Виводиться 'Public Name'
echo $someObj2->publicName; // Виводиться 'Public Name'
$someObj1->PublicFunction(); // Виводиться 'PublicFunction()'
$someObj2->PublicFunction(); // Виводиться 'PublicFunction()'
$someObj1->GetPublic(); // Виводиться 'Public Name'
$someObj2->GetPublic(); // Виводиться 'Public Name'
?>

Є ще також статичні (static) методи і властивості. Їхньою особливістю є те, що вони не належать певному об'єктові, вони єдині для цілого класу, і можуть викликатися без створення об'єкту. Зміна статичної властивості в одному з об'єктів класу призводить до його зміни для всіх об'єктів цього класу.

Приклад:

// оголошуємо основний клас
class SomeClass{
static $staticVar = 'Static Variable';

 

static function StaticFunction() {
echo 'StaticFunction()';
}
}

echo SomeClass::StaticFunction(); // Виводить StaticFunction()
echo SomeClass::$staticVar; // Виводить Static Variable

Константи класу
При описі класу в PHP 5 можна задавати властивості-константи (ключове слово const). Викликати константи можна і без створення об'єкту на основі класу, в якому оголошені константи.

Приклад:

class SomeClass {
const SOME_CONSTANT = "SOME CONSTANT";
}

 

echo SomeClass::SOME_CONSTANT; // Виводить "SOME CONSTANT"

 

Конструктори и деструктори
Конструктор (__construct()) і деструктор (__destruct()) це методи що викликаються автоматично при створенні і знищенні об'єкту відповідно:

 

class SomeClass{
function __construct() {
echo 'Create object';
}

function __destruct() {
echo 'Destroy object';
}
}

$someObj = new SomeClass; // Виводиться Create object
unset($someObj); // Виводиться Destroy object

 

Абстрактні методи і класи.
Абстрактні (abstract) методи і класи тільки оголошуються, клас який містить абстрактні методи повинен оголоситися як абстрактний. На основі абстрактного класу можна тільки створювати інші класи, а вже від них об'єкти. Абстрактний клас може містити і звичайні (не абстрактні) елементи.

Приклад:

abstract class SomeAbstractClass {
// оголошення абстрактної функції
abstract public function abstractFunction();

 

// оголошення неабстрактної функції
public function GeneralFunction() {

}
}

class SomeClass extends SomeAbstractClass {
// перевантаження абстрактного методу
public function abstractFunction() {
echo 'abstractFunction()';
}
}

$someObj = new SomeAbstractClass; // Помилка створення об'єкта
$someObj1 = new SomeClass;
$someObj1->abstrFunc(); // Виводить 'abstractFunction()'


Інтерфейси
В PHP 5 немає множинного наслідування, тобто один клас не може бути створений на основі кількох інших класів. Але клас може бути створений на основі кількох інтерфейсів. Інтерфейс – це фактично абстрактний клас, який містить тільки абстрактні методи і не містить ніяких властивостей.

Оголошуються інтерфейси з використанням ключового слова interface, а всі функції оголошуються стандартно, з використанням ключового слова function.

Приклад:

// оголошення інтерфейсів
interface InterfaceOne {
function SomeFunctionOne();
}

 

interface InterfaceTwo {
function SomeFunctionTwo();
}

// оголошення класу на основі інтерфейсів
class SomeClass implements InterfaceOne, InterfaceTwo {
public function SomeFunctionOne() {
echo 'SomeFunctionOne()';
}
public function SomeFunctionTwo() {
echo 'SomeFunctionTwo()';
}
}

$object = new SomeClass;
$object->SomeFunctionOne(); // Виводить 'SomeFunctionOne()'
$object->SomeFunctionTwo(); // Виводить 'SomeFunctionTwo()'


Фінальні методи і класи
В PHP 5 є можливість задати таку властивість класу і методу як фінальний (final). На основі фінальних класів неможливо створити класи нащадки. Також не можна перевизначити фінальний метод в класах нащадках.

Приклад:

final class FinalClass {

 

}

class ClassWithFinalMethod {
final public function FinalFunction() {
echo 'FinalFunction()';
}
}

// наступне оголошення класу викликає помилку
class SomeClass1 extends FinalClass {
// опис класу
}

// створюємо клас на основі класу з фінальним методом
class SomeClass1 extends ClassWithFinalMethod {
// наступне перевизначення методі викликає помилку
public function FinalFunction() {
}
}

Обробка винятків (помилок)
Найцікавішим нововведенням в PHP 5 є методи для обробки винятків. Для цього використовуються конструкції try/catch/throw.

Розглянемо простий приклад використання цих методів:

try {
// відкриваємо файл для читання
$fp = @fopen("somefile.txt", "r");
// якщо файл відсутній, створюємо виключення
if (!$someFile)
throw new Exception(" Помилка відкриття файлу!");

 

fclose($someFile);
} catch (Exception $exception) {
// метод $exception->getLine() повертає номер рядка даного скрипта, в якому виникла помилка
echo "Помилка в стрічці ", $exception->getLine();
echo $exception->getMessage(); // Выводит "Помилка відкриття файлу!"
}

 

Ключове слово instanceof
Метод instanceof дозволяє визначити походження об'єкта, його приналежність до певного класу, або чи є він нащадком якогось об'єкта. Також за допомогою instanceof можна визначити чи об'єкт екземпляром класу, створеного на основі певного інтерфейсу.

Приклад:

interface SomeInterfaceOne { }
interface SomeInterfaceTwo { }
class SomeClassTypeOne { }
class SomeClassTypeTwo extends SomeClassTypeOne {}
class SomeClassTypeThree implements SomeInterfaceOne, SomeInterfaceTwo {}

 

$objOne = new SomeClassTypeOne;
$objTwo = new SomeClassTypeTwo;
$objThree = new SomeClassTypeThree;
$clonedObj = clone $objThree;

// наступний блок виводить: об'єкт $objOne належить до класу SomeClassTypeOne
if($objOne instanceof SomeClassTypeOne)
echo 'об\'єкт $objOne належить до класу SomeClassTypeOne';

// наступний блок виводить: об'єкт $objTwo належить до класу SomeClassTypeTwo
if($objTwo instanceof SomeClassTypeTwo)
echo 'об\'єкт $objTwo належить до класу SomeClassTypeTwo';

// наступний блок виводить: об'єкт $objThree належить до класу SomeClassTypeThree
if($objThree instanceof SomeClassTypeThree)
echo 'об\'єкт $objThree належить до класу SomeClassTypeThree';

// наступний блок виводить: об'єкт $objTwo є екземпляром класу створеного на основі класу SomeClassTypeOne
if($objTwo instanceof SomeClassTypeOne)
echo 'об\'єкт $objTwo є екземпляром класу створеного на основі класу SomeClassTypeOne';

// наступний блок виводить: об'єкт $objThree є екземпляром класу створеного на основі інтерфейсу SomeInterfaceOne
if($objThree instanceof SomeInterfaceOne)
echo 'об\'єкт $objThree є екземпляром класу створеного на основі інтерфейсу SomeInterfaceOne';

// наступний блок виводить: об'єкт $objThree є екземпляром класу створеного на основі інтерфейсу SomeInterfaceTwo
if($objThree instanceof SomeInterfaceTwo)
echo 'об\'єкт $objThree є екземпляром класу створеного на основі інтерфейсу SomeInterfaceTwo';

// наступний блок виводить: об'єкта $clonedObj створений на основі об'єкту $objThree
if($clonedObj instanceof $objThree)
echo 'об\'єкта $clonedObj створений на основі об\'єкту $objThree';

 

Функція __autoload()
Функція __autoload() викликається в випадку коли створюється об'єкт на основі неіснуючого класу

Приклад:

function __autoload($class) {
echo "спроба створити об'єкт невизначеного класу ", $class;
}

 

// наступна стрічка виводить:
// спроба створити об'єкт невизначеного класу MyClass
// Fatal error: Class 'MyClass' not found in C:\wamp\www\test.php on line 5
$someObj = new SomeWrongClass;

// наступна стрічка трохи практичніша
// (екрануємо створення об'єту символом "@")
// вона виводить:
// спроба створити об'єкт невизначеного класу MyClass
$someObj = @new SomeWrongClass;

Перевантаження доступу до властивостей об'єкту
Методи доступу __get() і __set() дозволяють динамічно визначати властивості об'єктів. __get() в якості параметра отримує ім'я властивості, а __set() окрім імені ще і нове значення властивості, яке відповідно і присвоює.

Приклад:

class SomeClass {
private $classPropertys;
function __set($name, $value) {
echo "__set: присвоювання властивості $name = $value";
$this->classPropertys[$name]=$value;
}

 

function __get($name) {
echo "__get: читання властивості $name: ";
echo $this->classPropertys[$name];
}
}

$obj = new SomeClass;
$obj->name = 'New Value'; // Виводить "__set: присвоювання властивості name=New Value"
$value = $obj->name; // Виводить "__get: читання властивості name: New Value"

 

Перевантаження викликів методів класу
Якщо метод __call() описаний в певному класі, тоді він автоматично переловлює виклики до неіснуючих методів цього класу. В якості параметрів він отримує ім'я і параметри методу що викликається.

Приклад:

class SomeClass {
function __call($name, $params) {
echo "Помилка: викликано неіснуючий метод $name з параметром[ами]: ";
foreach($params as $val) {
echo $val.' | ';
}
}
}

 

$obj = new SomeClass;
$obj->WrongMethodOne(1, 2, 'param'); // Виводить: 'Помилка: викликано неіснуючий метод WrongMethodOne з параметром[ами]: 1 | 2 | param |'
$obj->WrongMethodTwo(123); // Виводить: 'Помилка: викликано неіснуючий метод WrongMethodOne з параметром[ами]: 123 |'

 

Коментарі  

 
0 #9 Demi 26.04.2019 20:52
Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It
truly useful & it helped me out a lot. I hope to
give something back and aid others like you aided me.


my web blog - http://conniespanties.com/twistys-hard-milf-sabrina-cyns-sutter-pik-i-kokkenet/
Цитувати
 
 
0 #8 Maxine 29.01.2019 19:54
Hello. Very interesting article but it's hard to
find phpist.com.ua in google. You are out of google's top 10, so you can't expect big traffic.

You need hi quality backlinks. And you can get them even for free,
just search in google: wrastain's tools

My blog; NelleBig
Цитувати
 
 
0 #7 Christy 27.01.2019 03:41
Awesome issues here. I am very happy to see your article.

Thanks a lot and I am looking forward to touch you.
Will you please drop me a mail?

Check out my website; high
paying bitcoin faucet
Цитувати
 
 
0 #6 Margarette 06.12.2018 05:11
Hi. I have checked your phpist.com.ua and i
see you've got some duplicate content so probably it is the reason that you don't rank hi in google.
But you can fix this issue fast. There is a tool that generates content like human, just search in google: miftolo's tools

Feel free to visit my web-site ... SantiagoBig
Цитувати
 
 
0 #5 Numbers 05.12.2018 08:59
I just could not leave your website before suggesting that I extremely
enjoyed the usual information an individual
supply to your visitors? Is gonna be again frequently to check out new posts

Feel free to surf to my web-site - paysafecard
to bitcoin
Цитувати
 
 
0 #4 Tonia 03.12.2018 10:03
Why phpist.com.ua loads so slow?

Also visit my web blog :: https://www.youtube.com/watch?v=Wxc80rF0BTU
Цитувати
 
 
0 #3 Hunter 15.11.2018 23:01
I see you don't monetize your page, but you can earn extra bucks every day.
It's very easy even for noobs, if you are interested simply search
in gooogle: pandatsor's tools

Here is my webpage; youngMaricela
Цитувати
 
 
0 #2 Rich 10.11.2018 14:03
What a information of un-ambiguity and preserveness of valuable experience regarding unexpected feelings.Also visit my web page tuttar
Цитувати
 
 
0 #1 profile2875 01.11.2018 14:52
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://www.modelhome.nl/images/photos/9587/857/99ababd3409d1c2ebea6226e.jpg
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

© 2008-2013 PHPist